To jest zaokrąglony prostokąt
To jest zaokrąglony prostokąt
Pablo Software Solutions
Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj
Strona główna
Historia szkoły
./integracja.html
./nauczyciele.html
./uczniowie2.html
./samorzad.html
Rodziców
./administracja.html
./zajecia pozalekcyjne.html
./informacje.html
./aktualnosci.html
./autobus.html
./swietlica szkolna .html
./biblioteka.html
./zuchy.html
  RADA RODZICÓW
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów naszej szkoły.
W jej skład wchodzą pojedynczy przedstawiciele klas, wybrani w tajnym głosowaniu podczas pierwszego zebrania rodziców uczniów danej klasy.

Kompetencje Rady Rodziców:
Uchwala:
- regulamin swojej działalności,
- program wychowawczy szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną,
- program profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Opiniuje:
- program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
- projekt planu finansowego składany przez dyrektora,
- zapisy w statucie szkoły,
- wzór jednolitego stroju szkolnego,
- organizację zajęć pozalekcyjnych,
- organizację pracy szkoły,
- pracę nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
- zgodę wydaną przez dyrektora na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.
Prawa Rady Rodziców:
- wybierania swoich przedstawicieli do komisji, której zadaniem jest wybór dyrektora szkoły,
- wnioskowanie wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim o nadanie imienia szkole,
- pozyskiwania funduszy w celu wspierania działalności statutowej szkoły.


W skład rady w roku szkolnym 2014/ 2015 wchodzą:

Przewodniczący  - p. Grzegorz Kowalski
Zastepca przewodniczacego - p. Żaneta Kotas 
Sekretarz  - p. Marta Łuczak
Członek Prezydium  - p. Marcin Grabowski

Komisja Rewizyjna  - p. Ewa Ogińska
                               p. Sylwia Mackiewicz
                               p. Mariola Olczak
                               p. Anna Sierna