To jest zaokrąglony prostokąt
To jest zaokrąglony prostokąt
Pablo Software Solutions
Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj
Strona główna
Historia szkoły
./integracja.html
./nauczyciele.html
./uczniowie2.html
./samorzad.html
Rodziców
./administracja.html
./zajecia pozalekcyjne.html
./informacje.html
./aktualnosci.html
./autobus.html
./swietlica szkolna .html
./biblioteka.html
./zuchy.html
INTEGRACJA
Od 2002 roku na terenie naszej szkoły funkcjonują klasy integracyjne. Obecnie  jest osiem klas integracyjnych od I do VII.
Integracja przynosi korzyści dzieciom zdrowym, chorym a także osobom w nią zaangażowanym. Uczy
w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, wykształca postawę otwartości, wyrozumiałości
i serdeczności.
Integruje dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Rozbudza świadomość, że nie wszyscy mają takie same możliwości. Pomaga się wyzbyć postaw egoistycznych, uczyć się rozumieć innych.

Zadaniem integracji jest stymulowanie dzieci w sferach rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, dostosowanie programu nauczania do możliwości dziecka. Także stosowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach
z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych, pedagogizacja i wsparcie rodziców.

Klasy integracyjne
realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu
o obowiązujące podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
Liczba uczniów w klasie wynosi od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem z PPP.
Nad właściwą organizacją pracy w klasach integracyjnych i naborem czuwa Szkolny Zespół ds. Integracji,
w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele uczący w klasach integracyjnych.

Najważniejszą zasadą
stosowaną w pracy z dziećmi w klasie integracyjnej jest indywidualne, podmiotowe ich traktowanie. W związku z tym stosuje się metody aktywizujące, modyfikowane są metody pracy
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci niepełnosprawnych, rożnicowane są wymagania, stopień trudności tak, aby dostosować do możliwości poszczególnych dzieci w klasie (czas pracy, indywidualne karty pracy, zróżnicowane prace domowe).

Wykorzytywane są metody zaczerpnięte z najnowszych osiągnięć pedagogiki.
Organizowane są zajęcia integrujące grupę, rozwijające umiejętności społeczne, rozwijające talenty
i zdolności uczniów, usprawniające i korygujące: (gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna).

System oceniania w klasach I - VII jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, uwzględnia indywidualne postępy dzieci, zainteresowania, stopień samodzielności oraz zaangażowanie na lekcji. Ocena dostarcza nauczycielom, rodzicom, uczniom informacji o postępach, trudnościach, motywuje do dalszej pracy. Powinna być jawna, sprawiedliwa, uzasadniona.

Ocenianie uczniów z klas integracyjnych posiadających orzeczenie:
Na podstawie pisemnej opinii (orzeczenia) z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej specjalistycznej, nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do możliwosci ucznia. Uczniom powinna być zapewniona pomoc i wsparcie pedagoga wspierającego.
Dzieciom z orzeczeniem, uczącym się w klasie I - III ocenę opisową śródroczną i końcoworoczną ustala nauczyciel nauczania zintegrowanego po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspierającego.
Uczniom klas IV - VII ocenę w skali 1- 6 z poszczególnych przedmiotów ustala nauczyciel przedmiotowy po zasięgnięciu opinii pedagoga wspierającego, a ocenę z zachowania wychowawca klasy.
Kryteria oceniania wobec uczniów z orzeczeniem powinny uwzględniać postępy uczniów i odnosić się do danej osoby, a nie do średniego poziomu klasy. Ponadto w ocenianiu należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

Kwalifikacja dzieci do klasy integracyjnej odbywa się na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

"Każde dziecko jest inne,
wobec czego każde jest wyjątkowe"